Home PageRegulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego STYLENAUT.com

§ 1 [Podstawowe informacje]

 1. Właścicielem domeny internetowej Stylenaut.com jest Ewa Rojek przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STYLENAUT, Ewa Rojek, ul. Armii Ludowej 6a/5, 87 -100 Toruń, NIP: 956-146-48-42, REGON: 870581380.

 2. Dane kontaktowe: Telefon: 799-122-812 , e-mail:  eccellente@o2.pl   Konto bankowe: Alior Bank S.A. Nr: 21 2490 0005 0000 4000 7325 6488

                BIC: ALBPPLPW

              IBAN PL21249000050000400073256488

§ 2 [Słowniczek]

 1. Słownik pojęć użytych w regulaminie:

  1. Sprzedawca – STYLENAUT, Ewa Rojek, ul. Armii Ludowej 6a/5, 87 -100 Toruń, NIP: 956-146-48-42

  2. Sklep STYLENAUT.com – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.stylenaut.com, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.

  3. Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie STYLENAUT.com (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu STYLENAUT.com) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu cywilnego

  5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu STYLENAUT.com) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  6. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę i dostępna w Sklepie.

  7. Login – identyfikator Klienta w Sklepie STYLENAUT.com– szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.

  8. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu STYLENAUT.com dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

§ 3 [Postanowienia ogólne]

 1. STYLENAUT.com (Sprzedawca) zajmuje się produkcją i sprzedażą sztucznej biżuterii oraz akcesoriów mody damskiej i męskiej. Sprzedaż towarów prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet przez stronę www.STYLENAUT.com.
 2. Sprzedaż realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju, na teren Unii Europejskiej, są każdorazowo indywidualnie ustalane między Klientem a Sprzedawcą. Wyłączona jest sprzedaż do krajów spoza Unii Europejskiej.
 3. Administratorem danych osobowych jest Ewa Rojek, adres: ul. Armii Ludowej 6a/5, 87 -100 Toruń.

 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu STYLENAUT.com, określa warunki i zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży.

 5. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie STYLENAUT.com, a także poprzez zapisanie jego wersji w formacie PDF. na wybranym przez siebie nośniku.

 6. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

§ 4 [Wymagania techniczne]

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem STYLENAUT.com wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

 2. Sklep STYLENAUT.com działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce.

 3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu STYLENAUT.com Klient musi posiadać własne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

§ 5 [Zasady korzystania ze sklepu internetowego; Warunki składanie zamówień]

 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary oferowane przez Sklep STYLENAUT.com są Klienci:

  1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika sklepu internetowego STYLENAUT.com oraz

  2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika sklepu internetowego STYLENAUT.com – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania

 2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu STYLENAUT.com uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

  1. dokonaniu rejestracji na stronie internetowej SKLEPU poprzez wypełnienie znajdującego się na niej formularza;

  2. dokonaniu aktywacji konta, poprzez „kliknięcie” na link wysłany automatycznie na podany przez Klienta podczas rejestracji jego adres mailowy;

  3. zalogowanie w Sklepie STYLENAUT.com przy użyciu login i hasła.

 3. Zamówienie dokonywane jest przez zaznaczenie wybranego towaru, (opcjonalnie wybór liczby egzemplarzy) i kliknięcie znaku „kupuję” na stronie Sklepu STYLENAUT.com. Po potwierdzeniu wyboru, Klient przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia. W drodze wyjątku, za zgodą Sprzedawcy, zamówienia mogą być również dokonywane drogą mailową, na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: eccellente@o2.pl

 4. Zamówienie może być dostarczone na adres wskazany przez Klienta (zamawiającego) za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

 6. Sklep STYLENAUT.com jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientami, w związku z tym nie wszystkie towary prezentowane na stronach Sklepu STYLENAUT.com mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronie Sklepu STYLENAUT.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę, m.in. pod kątem dostępności towarów.

 7. W przypadku gdy towar, jaki Klient zamierza kupić nie jest dostępny w Sklepie STYLENAUT.com istnieje możliwość złożenia indywidualnego zamówienia na wykonanie towaru o cechach i właściwościach określonych przez Klienta – taka forma zamówienia możliwa jest jedynie drogą mailową na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

 8. Oprócz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu STYLENAUT.com Klienci mogą również za pośrednictwem strony internetowej STYLENAUT.com zamawiać towary w celu ich osobistego odbioru w sklepiku „Prezencik” przy ul. Armii Ludowej 4, 87-100 Toruń. W takim przypadku Klient jest powiadamiany na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail o terminach, w których może dokonać bezpośredniego odbioru towaru od Sprzedawcy. Zawarcie umowy sprzedaży towaru, zapłata ceny sprzedaży oraz odbiór Towaru odbywają się wówczas w sklepiku „Prezencik” i nie stanowi to umowy zawieranej na odległość czy też poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, tym samym nie stosuje się w takim wypadku zapisów niniejszego regulaminu.

§ 6 [Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Klient (zamawiający) – będący Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu STYLENAUT.com, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w niniejszym regulaminie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Podstawą zwrotu jest dowód zakupu w każdej możliwej postaci.

 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Klient – Konsument zobowiązany jest odesłać dostarczony towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Sprzedawca, po otrzymaniu zwróconego towaru, zwraca Klientowi – Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z tytułu zakupu i dostarczenia towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, m. in. w wypadku sprzedaży towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego indywidualnym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

§ 7 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić stan i zawartość przesyłki oraz dokładnie zbadać znajdujący się w niej zakupiony towar. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 3. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy: Ewa Rojek, STYLENAUT, ul. Armii Ludowej 6a/5, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eccellente@o2.pl

 4. Składając reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży lub jego kserokopii.

 5. W związku ze złożoną reklamacją Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym regulaminie, najlepiej z dopiskiem „Reklamacja”.

 6. W przypadku reklamacji Klient nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu towaru, o ile w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie czternastu dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji i odesłanie produktu wolnego od wad do Klienta na koszt własny.

 7. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami dokonujący zakupów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

§ 7 [Postępowanie końcowe]

 1. Opisy produktów oraz zdjęcia prezentowane na stronie www.STYLENAUT.com są własnością Sprzedawcy.

 2. Nieuprawnione wykorzystywanie materiałów Sklepu STYLENAUT.com oraz zamieszczanie w nim treści bezprawnych stanowi naruszenie prawa.

 3. Oferowane przez Sklep STYLENAUT.com towary to sztuczna biżuteria, która może zawierać dopuszczalne ilości niklu czy ołowiu. Jednak osoby z alergiami na powyższe substancje nie powinny korzystać z oferowanych przez Sklep towarów.

 4. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu STYLENAUT.com nie są zabawkami i nie nadają się do użytku dla dzieci poniżej siódmego roku życia.

 5. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji i zawieraniem umów za pomocą Sklepu STYLENAUT.com rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.02.2014 roku.

Zostaw Odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.